Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2018 - 2019

JARDno-2018-888

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjut Suo, erikoissuunnittelija, marjut.suo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään ikääntyneiden hyvinvointiohjelma vuosille 2018 - 2019 on laadittu yhteistyössä eläkeläisneuvoston, kuntalaisten, järjestöjen ja kaupungin edustuston kanssa. Ohjelman laatimisen perustana ovat olleet ikääntymispolitiikan kansalliset linjaukset (esim. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja parantamiseksi 2017 - 2019) sekä lainsäädäntö (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980), Järvenpään ikääntymisen nykytila, toimintaympäristö ja iäkkäiden palvelujen tarpeet sekä marraskuussa 2013 hyväksytty kaupunkistrategia.


Suunnitelmassa on arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi suunnitelmassa on määriteltävä tavoitteet väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmassa tulee myös määritellä toimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi sekä arvioida niihin tarvittavat voimavarat ja vastuut. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista, ikääntyneen väestön terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistäviä toimenpiteitä ja niiden kehittämistä. Se on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua, sen hyväksyy kunnanvaltuusto, ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Järvenpään kaupungin Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman tavoitteena on edistää ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveydentilaa, toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Siihen sisältyvät teema- alueet ovat osallisuus, vaikuttaminen ja vapaa-aika, elinvoimaisuus ja turvallinen ympäristö ja toimintakykyä tukevat palvelut. Ikääntyneiden Hyvinvointiohjelmassa vuosille 2018-2019  kuvataan ikääntyneiden järvenpääläisten nykytilaa eri teema- alueiden osalta sekä asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet niiden kehittämiseksi.

Liitteenä Ikääntyneiden hyvinvointiohjelma- luonnos 2018 - 2019.

 

 


 

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman 2018 - 2019.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Marjut Suo, erikoissuunnittelija, marjut.suo@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman 2018 - 2019.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Marjut Suo, erikoissuunnittelija, marjut.suo@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman 2018 - 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.