Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Oikaisuvaatimus matematiikan määräaikainen tuntiopettaja / Koivusaaren koulu

JARDno-2019-2152

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Koivusaaren koulun tuntiopettajan tehtävä oli haettavana Järvenpään yleisessä tietoverkossa ja TE-palvelujen sivuilla 9.5. – 23.5.2019. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 14 hakijaa, joista 13 täytti kelpoisuusehdot hakuajan päättyessä. Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella oltiin yhteydessä seitsemään kelpoiseen hakijaan, joista neljä oli ehtinyt työllistyä muualle. Haastatteluun kutsuttiin kolme kelpoista hakijaa; Kalle Aho, Petra Kasari ja Kati Tunkkari. Yksilöhaastattelut suoritettiin viikolla 23, haastattelijoina olivat Koivusaaren koulun rehtori Marja Yliniemi ja apulaisrehtori Eija Erkkilä.

Hakuilmoituksessa matematiikan tuntiopettajan kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetuksen opettajan kelpoisuus matematiikassa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Hakuilmoituksessa katsotaan eduksi 1-2 vuoden kokemusta yläkoulussa opettamisesta. Lisäksi tehtävässä menestymisen edellytyksinä mainitaan hyvät yhteistyötaidot, ryhmänhallintataidot, monipuolistan opetusmenetelmien hallinta ja opetuksen kehittämisen into. Virkasuhteisessa tehtävässä on lisäksi huomioita perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävään valittiin FM Kalle Aho ja varalle FM Petra Kasari.

Oikaisuvaatimuksen tekijä teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen määräajassa. Yhteenveto valitun ja oikaisuvaatimuksen tehneen työkokemuksesta on pykälän liitteenä.

Molemmat hakijat täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on laajemmat opinnot matematiikasta mutta myös valitun henkilön opinnot vastaavat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986 /1998) mukaisia aineenopettajan koulutuksessa suoritettavia opetettavan aineen opintoja. Kummallakin hakijalla on eduksi laskettu määrä (1-2 vuotta) opetuskokemusta yläkoulussa. Haastattelun perusteella valittu henkilö täyttää lisäksi hakuilmoituksessa nimetyt edellytykset tehtävässä menestymiseen. Hänen edukseen laskettiin hyvät yhteistyövalmiudet sekä kokemus monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämisestä.

Haastattelijat olivat yksimielisiä päätöksessään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. käsitellä oikaisuvaatimuksen määräajassa saapuneena

2. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kirjaamopalvelut