Kaupunginhallitus, kokous 15.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen / Korona

JARDno-2020-1031

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan toiminta. Linjaukset ovat jatketusti voimassa 13.5.2020 asti, mutta jatkunevat todennäköisesti alkukesään.

Hallituksen linjausten perusteella kaupunki on joutunut sulkemaan kokonaan monia toimipisteitään, mm. kirjaston, harrastustilat ja liikuntapaikat sekä opistot. Näiden lisäksi valtioneuvoston linjaamien toimenpiteiden johdosta työt vähenevät muillakin kunnan toimialoilla.

Pandemian torjumiseen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet laajasti yritystoimintaan ja aiheuttavat verotulojen romahduksen. Tilanne voi korjaantua nopeasti, jos rajoitustoimia puretaan lähikuukausina. Lopputuloksena on kuitenkin ainutkertainen, nopea ja väliaikainen notkahdus kuntien veropohjassa.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain 4§:n 4.kohdan mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoimintalain 5§:n 1. momentin mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4§:ssä tarkoitetun asian, hänen on lain 13 §:n mukaisesti neuvoteltava vähintään 14 päivää yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Jos neuvottelujen jälkeen päädytään lomautuksiin, tulee lomautusilmoitukset antaa henkilöstölle vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Kaupungin taloudellinen tilanne on jo entuudestaan hälyttävä ja koronavirusepidemia pahentaa tilannetta. Tämä antaa kaupungille perusteet käynnistää yhteistoimintamenettelyt taloudellisilla perusteilla. Koronaepidemian vaikutuksia kunnan taloudelle arvioidaan parhaillaan, mutta pitkäaikaisia, todennäköisesti myös tuleville vuosille ulottuvia talousvaikutuksia voidaan arvioida kattavammin vasta myöhemmin tänä vuonna. Tämänhetkinen arvio henkilöstömenojen säästettävästä summasta on 12 M€.

Ennusteeseen liittyy kaksi keskeistä epävarmuustekijää, joiden seurauksena säästettävä summa voi muuttua suuremmaksi tai pienemmäksi. Valtakunnallinen laskenta perustuu ennustemalliin, jossa bruttokansantuote supistuu 5% vuonna 2020 ja rajoitustoimien kokonaiskesto on kolme kuukautta. Suomen Pankin arvion mukaan rajoitustoimien pitkittyminen tarkoittaa bruttokansantuotteen supistumista 13%:lla, mikä vaikuttaisi verokertymään hyvin paljon. Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että kunnille kompensoidaan yrityksille verojen maksuun myönnettyjen maksuaikojen seurauksena puoli miljardia, mutta erä peritään kunnilta takaisin 2021. Lisäksi on päätetty miljardin tukisummasta, jonka jakoperusteet selviävät toukokuussa. Optimistisimmillaan edellä mainitut tekijät voisivat tarkoittaa sitä, että ennakoitu 36 miljoonan alijäämä pienenisi 22 miljoonaan. Toisin sanoen tavoiteltavat henkilöstösäästöt ovat yksi kolmasosaa tai enintään puolet tasapainoon tarvittavasta summasta.

Koronaviruksen takia on jouduttu sulkemaan joitakin työyksiköitä ja myös palveluntarjonta ja -tuotanto sekä töiden määrä on vähentynyt tietyillä avainalueilla.

Näistä syistä kaupunki käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt, joissa neuvotellaan lähtökohtaisesti henkilöstön mahdollisista lomautuksista tai muista henkilöstöä koskevista säästötoimista.

Neuvotteluiden tavoitteena ovat 12M€:n säästöt henkilöstömenoissa vuodelle 2020, mikä voi toteutua lomautuksilla ja muilla henkilöstösäästöillä. Lomautukset suunnitellaan pantavaksi toimeen mahdollisimman pian neuvotteluiden ja lomautusilmoitusajan päätyttyä ja päättyvän 31.12.2020 mennessä.

Kaupungin työnantajan neuvottelijoina yhteistoimintamenettelyissä toimivat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö ja hallintojohtaja sekä palvelualuejohtajat.

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan kaupunginhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa ja hallintosäännön 49 §:n mukaan henkilöstön lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

ON

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä todetulla tavalla taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

 

Käsittely 

Asian käsittely keskeytettiin kello 19.00 ja asian käsittelyä päätettiin jatkaa kaupunginhallituksen sähköisessä jatkokokouksessa 15.4.2020 kello 16.00.

Jatkokokoukseen siirrettiin myös asiat § 123 - 128.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 15.4.2020 kello 16.00. 

Jatkokokoukseen siirrettiin myös asiat § 123 - 128

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asian käsittelyä jatketaan 14.4. kokouksen jälkeen jatkokouksessa.

 

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan toiminta. Linjaukset ovat jatketusti voimassa 13.5.2020 asti, mutta jatkunevat todennäköisesti alkukesään.

Hallituksen linjausten perusteella kaupunki on joutunut sulkemaan kokonaan monia toimipisteitään, mm. kirjaston, harrastustilat ja liikuntapaikat sekä opistot. Näiden lisäksi valtioneuvoston linjaamien toimenpiteiden johdosta työt vähenevät muillakin kunnan toimialoilla.

Pandemian torjumiseen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet laajasti yritystoimintaan ja aiheuttavat verotulojen romahduksen. Tilanne voi korjaantua nopeasti, jos rajoitustoimia puretaan lähikuukausina. Lopputuloksena on kuitenkin ainutkertainen, nopea ja väliaikainen notkahdus kuntien veropohjassa.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain 4§:n 4.kohdan mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoimintalain 5§:n 1. momentin mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4§:ssä tarkoitetun asian, hänen on lain 13 §:n mukaisesti neuvoteltava vähintään 14 päivää yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Jos neuvottelujen jälkeen päädytään lomautuksiin, tulee lomautusilmoitukset antaa henkilöstölle vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Kaupungin taloudellinen tilanne on jo entuudestaan hälyttävä ja koronavirusepidemia pahentaa tilannetta. Tämä antaa kaupungille perusteet käynnistää yhteistoimintamenettelyt taloudellisilla perusteilla. Koronaepidemian vaikutuksia kunnan taloudelle arvioidaan parhaillaan, mutta pitkäaikaisia, todennäköisesti myös tuleville vuosille ulottuvia talousvaikutuksia voidaan arvioida kattavammin vasta myöhemmin tänä vuonna. Tämänhetkinen arvio henkilöstömenojen säästettävästä summasta on 12 M€.

Ennusteeseen liittyy kaksi keskeistä epävarmuustekijää, joiden seurauksena säästettävä summa voi muuttua suuremmaksi tai pienemmäksi. Valtakunnallinen laskenta perustuu ennustemalliin, jossa bruttokansantuote supistuu 5% vuonna 2020 ja rajoitustoimien kokonaiskesto on kolme kuukautta. Suomen Pankin arvion mukaan rajoitustoimien pitkittyminen tarkoittaa bruttokansantuotteen supistumista 13%:lla, mikä vaikuttaisi verokertymään hyvin paljon. Valtioneuvosto linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että kunnille kompensoidaan yrityksille verojen maksuun myönnettyjen maksuaikojen seurauksena puoli miljardia, mutta erä peritään kunnilta takaisin 2021. Lisäksi on päätetty miljardin tukisummasta, jonka jakoperusteet selviävät toukokuussa. Optimistisimmillaan edellä mainitut tekijät voisivat tarkoittaa sitä, että ennakoitu 36 miljoonan alijäämä pienenisi 22 miljoonaan. Toisin sanoen tavoiteltavat henkilöstösäästöt ovat yksi kolmasosaa tai enintään puolet tasapainoon tarvittavasta summasta.

Koronaviruksen takia on jouduttu sulkemaan joitakin työyksiköitä ja myös palveluntarjonta ja -tuotanto sekä töiden määrä on vähentynyt tietyillä avainalueilla.

Näistä syistä kaupunki käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt, joissa neuvotellaan lähtökohtaisesti henkilöstön mahdollisista lomautuksista tai muista henkilöstöä koskevista säästötoimista.

Neuvotteluiden tavoitteena ovat 12M€:n säästöt henkilöstömenoissa vuodelle 2020, mikä voi toteutua lomautuksilla ja muilla henkilöstösäästöillä. Lomautukset suunnitellaan pantavaksi toimeen mahdollisimman pian neuvotteluiden ja lomautusilmoitusajan päätyttyä ja päättyvän 31.12.2020 mennessä.

Kaupungin työnantajan neuvottelijoina yhteistoimintamenettelyissä toimivat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, palvelussuhdepäällikkö ja hallintojohtaja sekä palvelualuejohtajat.

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan kaupunginhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa ja hallintosäännön 49 §:n mukaan henkilöstön lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

ON

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää edellä selostustekstissä todetulla tavalla taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 131 jälkeen.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan neuvottelujen edistymisestä niiden aikana. Neuvottelutuloksen yhteydessä esitetään arvio toimenpiteiden vaikutuksesta kuntalaisiin, organisaatioon, henkilöstöön, talouteen ja ympäristöön.

 

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin heti asian § 131 jälkeen.