Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Hallintosäännön § 133 muuttaminen / Korona

JARDno-2020-778

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki

Asian tausta

Hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Edellä mainitusta johtuen valmiuslaki (1552/2011) on päätetty ottaa käyttöön. Valtioneuvosto käsittelee valmiuslain käyttöönotto- ja soveltamisasetuksia tänään tiistaina. Hallitus toi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa lisäksi esille uusia varautumistoimenpiteitä ja suosituksia liittyen koronavirustilanteeseen. Hallituksen linjaamien toimenpiteiden ja suositusten tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Kunnan vastuu palveluista

Kunnilla on vastuu kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Kunnan tulee kyetä hoitamaan sille asetetut tehtävät ja varmistamaan sen asukkaiden hyvinvointi kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi tartuntatauti tai epidemia ei vielä sellaisenaan oikeuta poikkeamaan lainsäädännön velvoitteista, ellei tätä lainsäädännössä ole nimenomaisesti mahdollistettu.

Jotta Järvenpään kaupunki pystyy varmistamaan edellä mainittujen palvelujen tuottamisen ja järjestämisen sekä sen asukkaiden hyvinvoinnin myös poikkeusoloissa, on hallintosääntöön tehtävät liitteen mukaiset välttämättömät poikkeusoloja koskevat täsmennykset. Asian kiireellisyydestä johtuen ehdotetaan, että muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on tarkastanut päätöksen laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden seuraavassa kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
 2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön loppuun, ennen liitettä 1, viimeiseksi pykäläksi lisätään liitteen mukainen 133 §
 3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään. Muutettu esitys kuuluu

"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
 2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön viimeiseksi pykäläksi lisätään liitteen mukainen 133 §
 3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 17.3.2020 § 82

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
 2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön viimeiseksi pykäläksi lisätään liitteen mukainen 133 §
 3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki, lakimies Pekka Kääriäinen

Tausta

Järvenpään kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.3.2020 § 17 päättänyt, että hallintosääntöön lisätään uusi poikkeusoloihin varautumista koskeva § 133. 

Perusteet hallintosäännön § 133 täsmentämiselle

Valmiuslainsäädännön voimassaolosta päätetään asetuksella. Valmiustilalainsäädännön voimassaolo voi pitkittyä tai valmiustilalainsäädännön voimassaolon jälkeen voi vielä vallita normaaliolojen häiriötila, jota voidaan hallita esimerkiksi tartuntatautilaissa säädetyillä toimilla tai säätämällä tilanteen johdosta määräaikaisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä (esimerkkinä laki kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta).

Hetemäen raportissa on luetteloitu liitteessä 1 rajoitustoimenpiteet ja suositukset, joihin eri viranomaiset ovat ryhtyneet Covid-19 -epidemian hillitsemiseksi, sekä toimenpiteiden ja suositusten säädösperusta. Hetemäen raportti on tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle ilmoitusasioissa. Eri ministeriöt ovat antaneet hallinnonaloillaan toimintaohjeita, aluehallintovirastot ovat päättäneet muun ohella kokoontumisrajoituksista ja tilojen sulkemisista, Valtioneuvosto, Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat ovat antaneet suosituksia esimerkiksi etätyöstä ja ikäihmisten karanteenia vastaavista olosuhteista. Kuntien on ollut pantava toimintaohjeet täytäntöön viipymättä, mikä on edellyttänyt nopeaa päätöksentekoa ja mahdollisuutta johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta keskitetysti.     

Covid-19 -epidemian kestoa ei voida varmuudella ennustaa. Epidemiasta johtuva normaaliolojen häiriötilanne voi jatkua pidempään kuin valmiuslainsäädäntö on voimassa, johon hallintosäännön § 133 on tällä hetkellä sidottu.   

Hallintosäännön § 133 on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että

a) kaupunginhallitus voi käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille määriteltyä toimivaltaa poikkeustilan ja normaaliolojen häiriötilan aikana silloin kun se on päätöksenteon nopeuden tai tilanteen keskitetyn johtamisen kannalta perusteltua mutta 

b) palvelualuelautakuntien ja jaostojen kokoontuminen ja päätöksenteko mahdollistetaan muissa kuin edellä tarkoitetuissa tilanteissa.

Hallintosäännön § 133 voimassa ollessa ei ole ilmennyt tilanteita, jossa kaupunginjohtajan olisi ollut käytettävä kiireellisesti tässä pykälässä delegoitua kaupunginhallituksen toimivaltaa. Siten hallintosäännön § 133 esitetään poistettavaksi tätä koskevat kohdat.

Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan pykälässä esimerkiksi kontrolloimatonta ja suuria ihmismääriä käsittäviä maahantuloja, saastumisesta johtuvia laajoja ympäristötuhoja, laajamittaisia tietojärjestelmiin tai sähkönjakeluun liittyviä häiriöitä sekä epidemioita tai muita terveyteen vaikuttavia olosuhteita, jotka voivat asettaa yleisen terveyden ja turvallisuuden tai terveydenhuollon kantokyvyn vaaraan. Asian kiireellisyydellä puolestaan viitataan esimerkiksi kunnan asukkaiden erittäin tärkeisiin intresseihin ja niiden suojaamiseen viivytyksettä. Näille tilanteille on yhteistä se, ettei toiminnan aloittamisessa voida hyväksyä tarpeettomia hidastavia tekijöitä. Kaupungin ja sen asukkaiden erittäin tärkeiden intressien turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä on tällöin johdettava keskitetysti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä hallintosäännön pykälään 133 liitteen mukaiset täsmennykset.

 

Käsittely

Muutosehdotus Ulla-Mari Karhu

Keskustelun kuluessa Ulla-Mari Karhu ehdotti Tomi Passin ja Jarno Hautamäen kannattamana, että § 133 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"133 § Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen

Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (poikkeusolojen osalta valmiuslain käyttöönottoasetuksen voimassaoloaikana):

1. kaupunginhallitus, jaosto tai lautakunta voidaan kutsua koolle välittömästi hallintosäännön 109 §:ssä mainittua määräaikaa noudattamatta.

2. mikäli kaupunginhallitus, jaosto tai lautakunta päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla välittömästi, kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 109 §:n mukaisen koolle kutsumisaikataulun puitteissa."

 

Lisäysehdotus Tomi Passi

Keskustelun kuluessa Tomi Passi ehdotti Helinä Pertun kannattamana, että hallintosääntöön valmistellaan erikseen kohdassa § 109 lautakuntien kokouskutsuajan muutos tämän ajan toimintaan paremmin soveltuva 4 vuorokautta nykyisen 8 vrk tilalle. Lisäysehdotus raukesi Pertun peruutettua kannatuksensa ehdotukselle.

 

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

§ 133 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

133 § Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen

Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (poikkeusolojen osalta valmiuslain käyttöönottoasetuksen voimassaoloaikana):

 1. kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat voidaan kutsua koolle välittömästi hallintosäännön 109 §:ssä mainittua määräaikaa noudattamatta.
 2. mikäli kaupunginhallitus, lautakunta, jaosto tai johtokunta päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla välittömästi, kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 109 §:n mukaisen koolle kutsumisaikataulun puitteissa.
 3. Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä päätös asiassa, joka hallintosäännöllä on määrätty palvelualuelautakunnan tai jaoston (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) toimivaltaan, jos päätöksen tekeminen tällä tavoin on välttämätöntä sen johdosta, että
  1. edellä mainitun toimielimen kokoontuminen normaaliolojen häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa on estynyt tai
  2. normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot edellyttävät kaupungin ja sen asukkaiden erittäin tärkeiden intressien vuoksi nopeaa päätöksentekoa ja kaupungin toiminnan ja talouden johtamista keskitetysti.

 

Puheenjohtaja varmisti, että esittelijän muutettu ehdotus hyväksyä yksimielisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, tiedoksi KV jälkeen: johtoryhmä, palvelualueiden johtoryhmät, toimielimet, listatiimi, kirjaamo