Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Erityisen tuen ja kehitysvammaisten piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta lv 2020-2021

JARDno-2018-2372

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta:

Järvenpään kaupunki on tehnyt sopimuksen erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluvien oppilaiden aamu-​ ja iltapäivätoiminnasta Setlementti Louhela ry:n kanssa toimintakaudelle 1.8.2019 - ​31.12.2019. (Palvelualuejohtajan päätös 19.6.2019 § 14). Ja jatkanut sopimusta 31.5.2020 ja 30.6.2020 saakka (Palvelualuejohtajan päätös 2020 § 27). Keusote -​kuntayhtymän kanssa neuvottelut palvelun tulevista järjestelyistä ovat edelleen kesken. Lähikunnista muissa palvelun KeuSoten asiakkaille järjestää kunta.

Setlementti Louhela on tarjonnut lukuvuosittain 23-25 erityishuollon piiriin kuuluvalle järvenpääläiselle lapselle laadukkaan koulupäivän ulkopuolisen hoidon. Tämän hoidon kustannus on lv. 2019-2020 ollut 244 800€. Lisäksi kustannuksia on tullut oppilaiden kuljetuksesta koulukuljetuksen lisäksi Juholan koululta Louhelaan noin 40 000€ sekä tilavuokran 1613€/kk eli 19 356€ vuodessa.

Esitämme, että edellä mainittu toiminta järjestetään Järvenpään Yhteiskoulun Juholan yksikössä. Näiden lasten iltapäivätoiminnan/hoidon järjestämiseen tarvitaan noin neljän (4) koulunkäynninohjaajan 32h/vko työpanos.

Toiminta pystyään toteuttamaan koulun tiloissa. Tilat ovat tiiviit eivätkä kodinomaiset, kuten Louhelan tiloissa, mutta oppilaita hoitaa sama tuttu koulun henkilöstö ja heiltä jää yksi siirtymä päivässä pois. Omana toimintana järjestettävän toiminnan kustannukset ovat 4 koulunkäynninohjaajaa 117 804€/vuodessa, välipalakustannukset 6900€ lukuvuodessa sekä koulukuljetuskustannukset 40 000€. Laskelman mukaan omana toimintana kustannukset vähenevät 180 000€.

 

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluvien oppilaiden aamu-​ ja iltapäivätoiminnan järjestämisen osalta, siten että 

  1. ostopalvelusopimus Setlementti Louhelan kanssa päättyy 30.6.2020,
  2. lukuvuoden 2020-2021 aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään omana toimintana Järvenpään Yhteiskoulun Juholan yksikössä.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 186 jälkeen.

Merkittiin, että Ulla-Mari Karhu ilmoitti esteellisyydestä. 

Perusopetusjohtaja Arja Korhonen selosti asiaa.

Keskustelun kuluessa Jarno Hautamäki ehdotti Katja Revon kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

Järvenpään kaupunki toteaa, että palvelun järjestämisvastuu on Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymällä ja ilmoittaa, että se on valmis tuottamaan palvelun järjestämisvastuussa olevan Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.  

Jarno Hautamäki peruutti palautusehdotuksensa.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Ulla-Mari Karhu, esteellisyyden peruste Setlementti Louhelan hallituksen jäsenyys (hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5).

Tiedoksi

Setlementti Louhela, palvelualuejohtaja, opetusjohtaja