Järvenpään Veden johtokunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vesi- ja jätevesimaksujen muuttaminen 1.4.2020 alkaen

JARDno-2019-3628

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaisesti johtokunta päättää itsenäisesti laitoksen vesihuoltotaksasta. Järvenpään Veden vesihuoltotaksa koostuu perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista.

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttö- ja perusmaksuja peritään erikseen talous- ja jätevedelle.

Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu ja määräytyy kiinteistön vesimittarin koon sekä liitettyjen palveluiden perusteella.

Liittymismaksu on rakennettavan tai verkostoon liitettävän rakennuksen tyypistä ja kerrosalasta riippuva kertaluonteinen maksu, joka on siirto- ja palautuskelpoinen.

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Järvenpään Veden johtokunta on päättänyt 22.5.2019 § 8 Järvenpään Veden talousarvion valmistelun pohjaksi taksojen korotuksista ja 25.9.2019 § 19 hyväksynyt alustavan talousarvioehdotuksen, joka perustuu:

    • talousveden käyttömaksujen osalta 4 %:n
    • jäteveden käyttömaksujen osalta 3 %:n
    • perusmaksujen osalta 5 %:n korotuksiin

 

 

 

 

Perusteita taksamuutoksiin

Vuonna 2020 talouteen vaikuttavana muutoksena on yleiskustannuksien nousu ja mm. puhdistettavaksi toimitetun jäteveden kustannustason nousu, kun Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä on korottanut viime vuosina vuosimaksua n.10 %/vuosi. Myös Keski-Uudenmaan Vesilaitos kuntayhtymä on nostanut heiltä ostettavan talousveden hintaa vuosittain n. 3 %. Järvenpään Vesi on viimeksi korottanut käyttö- ja perusmaksuja 1.4.2014.

Taloussuunnitelmavuosia 2020 - 2023 leimaavat suuret investoinnit uusien kaava- alueiden toteuttamisessa, vesihuollon laajentamisessa haja- asutusalueille ja vesihuoltoverkoston saneerauksessa. Verkostojen uusimisella taataan turvallinen ja toimiva vesihuoltoverkosto. Uusimisella pyritään myös vähentämään vesihuollon verkostojen vuotovesien määrää. Investointien määrän tulevina vuosina 2020 - 2023 on arvioitu olevan 5,0 M€ / vuosi.

Korotuksien perusteena on investointien rahoittaminen, yleiskustannusten nouseminen ja johdettavan jäteveden käsittelyn kustannustason nousu.

 

Taloudelliset vaikutukset

Käyttö- ja perusmaksujen korotuksien vaikutus keskimääräiselle omakotikiinteistölle vuonna 2020 (veden käyttö n.150 m³/a) on noin 30 € vuodessa, sis. arvonlisäveron. Taloudessa käyttävän veden hinta on 0,5 snt/litra. Veden hinta on hyvin edullinen, kun vesi tulee kotiin toimitettuna hanasta ja poistuu kätevästi jätevesiviemärin kautta jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Talousarviovuonna 2020 liikevaihto kasvaa noin 0,237 M€ edellä mainittujen taksojen korotuksien myötä verrattuna vuoteen 2019.

Järvenpään Veden vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu 4 %:n korotus talousveden ja  3 %:n korotus jäteveden käyttömaksujen yksikköhintaan 1.4.2020 alkaen. Tuottovaikutus yhteensä on arvioituna vuodelle 2020 n. 193 000 €.

Perusmaksuja korotetaan 5 %:lla 1.4.2020 alkaen. Tuottovaikutus vuodelle 2020 on arvioituna n. 44 000 €.

Taksamuutokset 1.4.2020 alkaen ovat liitteessä 1. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä vesihuollon taksamuutokset 1.4.2020 alkaen liitteen 1 mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.