Järvenpään Veden johtokunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Järvenpään Veden vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

JARDno-2019-3625

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Järvenpään Veden johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman kokouksessaan 11.12.2018 § 21.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.11.2019 § 302 esittää kaupunginvaltuustolle talousarviomuutoksia vuodelle 2019. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviomuutoksia kokouksessaan 9.12.2019 § 88

Näiden vuoden 2019 talousarviomuutosten yhteenveto Järvenpään Veden osalta on esitetty liitteessä 1.

 

TULOSLASKELMAOSA

Käyttötalous

Järvenpään Veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 200 te talousarviota heikompana, johtuen myydyn veden määrän laskusta ja teollisuuden vedenkulutuksen vaihteluista (100 te) sekä Kuves:in 10% korotuksesta jäteveden käyttömaksuun, ja mittaamattoman talousveden määrän noususta putkivuodoista ja rakennustyömailla tehdyistä vesijohdon huuhteluista johtuen (100 te).

 

Arvonalentumiset

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) peruspääomaa on alennettu vuosina 2017 ja 2018 aikaisempien vuosien alijäämän kattamiseksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut Kuvesin omistajakunnille aikaisemmasta tulkinnasta poikkeavan lausunnon peruspääoman alentamisen kirjaamisesta kuntien kirjanpidossa. Lausunnon mukaisesti perusteella Kuvesin peruspääoman arvonalentuminen tulee kirjata tulosvaikutteisesti, vaikka yhteisön tulontuottamiskyky on pysynyt ennallaan. Järvenpään osuus Kuvesin peruspääoman alentamisesta on noin 3,72 Me. Kuvesin peruspääoma on kirjattu Järvenpään Veden taseeseen, joten peruspääoman arvonalennus kirjataan Järvenpään Veden tulokseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarviomuutokset esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.