Henkilöstöasiainjaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Strateginen osaamissuunnitelma 2020-2023

JARDno-2019-3641

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki tekee vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, jossa on huomioitu henkilöstön sekä laadullinen että määrällinen kehitys tulevana vuonna. Suunnitelma kytkeytyy erityisesti talousarvioon kyseiselle vuodelle. Vuoden 2019 aikana on henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa kehitetty, mm. valtuutettujen aloitteesta siten, että se laaditaan koko strategiakaudelle. 

Järvenpään uuden strategian valmistelun myötä ollaan myös haluttu rakentaa henkilöstö- ja osaamissuunnitelma ttukemaan näkyvämmin kaupungin strategisia tavoitteita. Strategisen osaamissuunnitelman laatiminen perustuu  myös vuoden 2014 alusta voimaan astuneeseen lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä /1136/2013) sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1138/2013). Kyseiset lait velvoittavat kunnat saattamaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmansa lain edellyttämälle tasolle ja laatimaan ne yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Järvenpään kaupungissa tämän velvoitteen täyttämiseksi laaditaan neljälle vuodelle strateginen osaamissuunnitelma, jolla pyritään vastaamaan ja ennakoimaan kaupungin osaamistarpeita. Tätä dokumenttia täydentää vuosittain laaditut liitteet, jossa on palvelualuekohtaiset koulutus- sekä henkilöstöresurssien suunnitelmat vuosikohtaisesti.

Tämä strateginen osaamissuunnitelma on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 12.12.2020 § 20. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto merkitsee strategisen osaamissuunnitelman 2020-2023 tiedoksi. 

Päätös

Merkitään tiedoksi.